DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)

Ulusal Akreditasyona İlişkin Ana Göstergeler

 

1-        VEDEK’e ulusal akreditasyon değerlendirmesi için başvuruda bulunacak veteriner fakülteleri öncelikle kurumsal olarak hazırlanacak öz değerlendirme raporu vasıtasıyla fakültenin sahip olduğu altyapı, olanaklar, yeterlilikler, bölüm ve anabilim dalları, personel yapısı, öğrenci, klinik uygulamalar, hayvan türleri ve hasta profili, müfredat ve eğitim programı gibi konularda bilgi ve veri paylaşımı sağlamalıdır.

2-        Hazırlanacak raporda ana belirleyicilerden en önemlisi lisans düzeyinde okutulan dersler, dersleri veren anabilim dalları ve dersi veren öğretim üyelerinin uzmanlık alanı ile nitelikleridir. Ulusal akreditasyon için fakültelerde asgari olarak temel bilimler, klinik öncesi bilimler, klinik bilimler, zootekni ve hayvan besleme ile gıda hijyeni ve teknolojisi bölümlerine bağlı anabilim dalları çatısı altında (Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Biyokimya, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Viroloji, Cerrahi, İç Hastalıkları, Dölerme ve Suni Tohumlama, Doğum ve Jinekoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Zootekni, Genetik, Biyoistatistik, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi) zorunlu ve seçmeli olarak planlanan dersler müfredatta yer almalı ve ilgili anabilim dalı kadrosundaki alanında uzman öğretim üyelerince verilmelidir.

       Bu kapsamda akreditasyona aday fakültelerde tam zamanlı olarak çalışan mevcut toplam veteriner hekim akademisyen sayısı en az 2/3’ü öğretim üyesi olmak üzere 60 kişiden az olmamalıdır.

3-        Veteriner Fakültelerinin öğrenci işleri, idari işler, mali işler ve akademik büro elemanları başta olmak üzere işleyişe dönük tüm hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi maksadıyla ilgili birimlerde çalışan yeterli sayıda idari ve teknik personele sahip olması gerekmektedir.

4-        Fakülte bünyesinde derslikler, klinik hizmetler, saha hizmetleri, tanı-teşhis-tedavi üniteleri, laboratuarlar ve kütüphane gibi eğitime yönelik kaynaklar mevcut kayıtlı öğrenci sayısı ile paralel ve yeterli düzeyde bulunmalıdır.

5-        Veteriner fakültelerinin değerlendirilmesinde eğitim kapasitesi ve uygulamalar açısından belirlenmesi gereken bazı temel göstergeler (oranlar) şunlardır:


 

 

                Temel Göstergeler (Oranlar)                                               Olması Gereken Nispi Değerler

 

         Oran 1: Fakültedeki toplam kayıtlı öğrenci sayısı                                                              ≤ 9

                               Toplam akademisyen sayısı

 

         Oran 2: Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı                                                         ≤ 3

                               Toplam akademisyen sayısı

 

         Oran 3: Fakültedeki toplam akademik personel sayısı                                                     0.7-2.4

                               Toplam idari ve destek personeli sayısı

 

         Oran 4: Müfredatta yer alan toplam teorik eğitim saatleri                                              0.8-2.5

                               Gözetim altındaki toplam uygulama saatleri

 

         Oran 5: Fakülte müfredatındaki toplam eğitim saati                                                         10-35

                               Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığına ilişkin

                                               ders saatleri toplamı

 

         Oran 6:                        Fakültede görülen toplam ruminant

                          (sığır, manda, koyun, keçi, domuz vb.) hayvan sayısı                                        ≥ 1.5

                                   Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı

 

         Oran 7:                        Fakültede görülen toplam

                                 tek tırnaklı (at, eşek, katır vb.) hayvan sayısı                                ≥ 0.4

                                Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı

 

         Oran 8:                        Fakültede görülen

                               toplam kanatlı-tavşan hayvan sayısı                                                ≥ 1

                                   Fakülteden mezun olan yıllık

                                                 öğrenci sayısı

 

         Oran 9:                        Fakültede görülen

                               toplam kedi-köpek vb. pet hayvan sayısı                                                       ≥ 20

                                      Fakülteden mezun olan yıllık

                                                  öğrenci sayısı

 

         Oran 10:                      Fakültede gerçekleştirilen

                               ruminant ve tek tırnaklı toplam nekropsi sayısı                                           ≥ 0.3

                                  Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı

 

         Oran 11:                Fakültede gerçekleştirilen

                               kanatlı-tavşan toplam nekropsi sayısı                                                             ≥ 0.5

                                     Fakülteden mezun olan yıllık

                                                    öğrenci sayısı

 

         Oran 12:                       Fakültede gerçekleştirilen

                               kedi-köpek vb. pet hayvan toplam nekropsi sayısı                                      ≥ 0.6

                                   Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı

 


 

6-   Fakülteler akreditasyonda temel belirleyicilere ilişkin oranları hesaplamanın yanı sıra bu hesaplamalarda yer alan tüm kriterlere ilişkin veri ve bilgileri de detaylı şekilde ve tablolar halinde sunmalıdır.

     Örneğin; müfredat derslerinin teorik ve uygulama saatleri, her sınıftaki öğrenci sayısı, yıllara göre mezun öğrenci sayıları, akademik ve destek personeli sayı ve pozisyonları, fakülte içi ve dışı uygulamada görülen hayvan türleri, sürüleri ve sayıları gibi.

7-   Fakültelerde başta klinikler, laboratuarlar olmak üzere mevcut tüm tesis, cihaz ve ekipmanlar her türlü temel mesleki uygulama ve işlemleri yapmaya yeterli sayı ve nitelikte bulunmalıdır.

8-   Ulusal akreditasyon için başvuruda bulunan fakülteler müfredatta yer alan derslerde yıllara göre ve toplamda teorik dersler, uygulama dersleri, denetimli uygulama saatleri, klinik uygulama saatleri, fakülte dışı uygulama saatleri ve acil servis uygulama saatlerini detaylı şekilde bildirmelidir.

9-   Fakülteler geçmişe dönük şekilde yılık olarak çiftlik hayvanları, kanatlı, pet hayvanlar ve diğer hayvanlar için tutulan kayıtlar vasıtasıyla kurum personeli ve öğrencilerce görülen-muayene edilen, ayakta ve hospitalize edilerek tedavide bulunulan tüm türlerdeki hayvan sayılarını raporunda belirtmelidir. Raporda gruplar halinde fakülte klinikleri ve mobil klinik (gezici klinik)te görülen vaka sayıları ayrı şekilde verilmelidir.

10-    Fakültede yine patolojik tanı amaçlı olarak yapılan tüm nekropsi sayıları yıllara göre ve geçmişten günümüze (örn: son 4-5 yıl) doğru hayvan türlerine göre detaylı olarak ve gruplandırılarak raporda sunulmalıdır.

11-    Fakülteler hazırlanacak öz değerlendirme raporunda genel olarak mesleki be bilimsel yöndeki vizyon, misyon ve stratejilerine ve bunun yanı sıra mevcut mali durum ve organizasyon yapılarına değinmelidir. Ayrıca, kuruluş sonrası dönemde tarihsel süreçteki gelişmeler aktarılmalıdır.

12-    Fakülteler bölüm ve anabilim dallarının mevcut yapı, personel durumu, imkân ve faaliyetlerini rapor etmelidir.

13-    Fakülteler tarafından müfredat içeriği yanı sıra intern eğitimi, fakültedeki yüksek lisans ve doktora programları, eğitimin kalite değerlendirmesi, uluslar arası ilişkiler, öğrenci refahı ve sosyal organizasyonlar, danışmanlık vb. konular hakkında bilgi aktarılmalıdır.

14-    Hazırlanacak rapor kapsamında fakültelerde araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilen bilimsel yayın ve çalışmalar ile projeler hakkında aydınlatıcı veriler sunulmalıdır.

 Tüm dokümanı incelemek için tıklayınız