TARİHÇE

Türk Veteriner Hekimliği Eğitimi Değerlendirme Sistemi (TVHEDS)

Tarihçesi, Temel Görevi ve Fonksiyonu

 

Tarihçe

 

2010

Türkiye’deki toplam 17 Veteriner Fakültesi Dekanı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dekanlığının önderliğinde Ulusal düzeyde değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarında

bulunmak üzere Dernek çalışmalarına başladı.

 

Derneğin kuruluşu; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. ve 65. Maddeleri ile 20 Eylül

2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarını

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” yönetmeliğine dayandırılarak hazırlandı.

 

“Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon

Derneği (VEDEK)” adı altında 14.06.2010 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlayan

VEDEK, 17.06.2010 tarihinde ilk Genel Kurulunu yaptı.

 

2011

10.01.2011 tarihinde ilk olağanüstü Genel Kurulunda Veteriner Akreditasyon Komitesi’nin

(VAK) yapısı, üyelerin seçimi ve çalışma esasları görüşüldü. 22.01.2011 tarihli Yönetim

Kurulu Kararı ile “VAK, Aday Belirleme Komitesi (ABK), Eğitim Komitesi ve Ölçüt

Belirleme Komitelerinin Yönergeleri” kabul edilerek yürürlüğe girdi.

02.08.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Komitelerin üyeleri ile değerlendiriciler

belirlendi. Yine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yükseköğretim Kurulu’na “Tescil

Yetkisi” için başvurulma kararı alındı.

 

2012

Yükseköğretim Kurulu 02.02.2012 tarihinden başlayarak 1 süre ile VEDEK’e “Tescil Yetkisi”

verdi. Derneğin 2 Olağan Genel Kurulu 27.04.2012 tarihinde yapıldı.

 

2013

Yükseköğretim Kurulu’na 26.01.2013 tarihinde 2. kez “Tescil Yetkisi” için başvuruldu.

19.02.2013 tarihinden başlayarak 2 yıl süre ile VEDEK’e verilen “tescil yetkisi” uzatıldı.

 

2014

Derneğin 3. Olağan Genel Kurulu 14.04.2014 tarihinde yapıldı. 04.07.2014 tarihinde

TVHEDS-1. Standart Değerlendirme Süreçleri (SDS) için Yönergelerde (Eğitim, Ölçütler ve

Uygulama esasları) değişiklikler yapılarak kabul edildi.

Süreleri dolan Komite üyelerinin yerlerine 03.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yeni

üyeler görevlendirildi.

 

2015

Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi ile 11.09.2015 tarihinde “VEDEK İktisadi İşletmesi’nin”

Kuruluş kararı alınarak kuruldu.

 

Yükseköğretim Kuruluna VEDEK’in tescil yetkisinin uzatılmasına ilişkin 29.09.2015 tarihli

yönetim Kurulu kararı ile başvuruldu.

 

VAK’ın 30 Eylül 2015 tarihli yazısı ve aynı gün alınan Yönetim Kurulu kararı ile Ankara,

İstanbul, Bursa (Uludağ), Konya (Selçuk) Veteriner Fakülteleri TVHEDS-1. SDS’ne göre 7

yıl süre ile akredite oldu.

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından VEDEK’e verilen tescil yetkisi, 19.12.2015 tarihinden

başlayarak tekrar 2 yıl süre ile uzatıldı.

 

2016

Derneğin 4.Olağan Genel Kurulu 19.03.2016 tarihinde yapıldı. 22.10.2016 tarihli yönetim

Kurulu kararı ile TVHEDS 2. SDS (Öz Değerlendirme rapor formatı; Sözleşme metini;

Akreditasyon başvuru formu; Rapor A ve Rapor B formatları; Geri bildirim formu; Ara rapor

formatı; Kurumlar için bilgi, doküman ve faaliyet planları formatları; Çıkar çatışması beyan

formu; ÖDR hazırlama kılavuzu, Gizlilik ve etik beyan formu; Kalite politikaları beyanı)

kabul edildi.

 

Süreleri dolan Komite üyelerinin yerlerine 30.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yeni

üyeler görevlendirildi. Aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Eğitim Komitesi Yönergesinin

8.maddesi değiştirildi. Kalite Süreçleri Yönergesi kabul edildi.

 

08.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla Değerlendirilecek kurumlar için bilgi

dokümanı; Değerlendirme takımı bilgi dokümanı; Değerlendirici Eğitimi geri-bildirim anket

formu kabul edildi. Gizlilik ve Etik taahhütnamesi ile Çıkar çatışması formları güncellendi.

VAK’ın 30.12.2016 tarihli yazısı ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aydın (Adnan

Menderes) Veteriner Fakültesi TVHEDS-1. SDS’ne göre 7 yıl süre ile akredite edildi.

 

2017

VEDEK Yönetim Kurulu tarafından 22.05.2017 tarihinde 2. Olağanüstü Genel Kurul kararı

alınarak 07.07.2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulunun önerileri doğrultusunda yeni

yönergelerin oluşturulmasına ilişkin 2. Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi.

 

Yönetim Kurulunun 11.07.2017 tarihli kararı ile Arşiv yönergesi; ABK yönergesi; Uygulama

esasları yönergesi; Ölçütler yönergesi; Vedek ulusal akreditasyon Temel standartlar; Ana

göstergeler; Çalışma yönetmeliği ile birlikte VAK yapısı da değiştirildi. ÖDR rapor A ve

rapor B formatları; Program değerlendirici rapor formatı; Ara rapor formatı; İç denetim

performansı raporu yeniden düzenlendi.

 

İlk değerlendirme süreçlerine göre akredite olan ilk dört fakültelerden gelen ara raporlar VAK

tarafından olumlu bulunarak akreditasyonlarının devamına karar verildi.

 

Tescil yetkisinin yeni kurulan Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK) devredilmesinden

sonra yapılan başvuru ile YÖKAK tarafından VEDEK tescil yetkisi, 19.12.2017 tarihinden

başlayarak 5 yıl süre uzatıldı.

 

2018

VAK’ın 16 Şubat 2018 tarihli yazısı ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Samsun

(Ondokuz Mayıs) Veteriner Fakültesi TVHEDS 2. SDS’ne göre 2 yıl süre ile şartlı akredite

edildi.

 

27.04.2018 tarihinde 5 Olağan Genel Kurul yapıldı. 31 Mayıs - 1 Haziran 2018 tarihlerinde

Hannover’de yapılan EAEVE Genel Kurulunda ilgililer ile yapılan görüşmeler sonucunda bu

kuruluşun Türkiye’de yapacağı akreditasyon ziyaretlerine VEDEK tarafından bir gözlemci

katılması kararlaştırıldı. 01.09.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ilk gözlemci katılımı

EAEVE tarafından 17-21.09.2018’de Kayseri (Erciyes) Veteriner fakültesine yapılan

ziyaretinde sağlandı.

 

VAK’ın 28.12.2018 tarihli yazısı ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Elazığ (Fırat);

Burdur (Mehmet Akif Ersoy) ve Kırıkkale Veteriner Fakülteleri TVHEDS- 2.SDS’ne göre

2’şer yıl süre ile şartlı akredite edildi.

 

05.11.2018 tarihinde TVHEDS 3. SDS El Kitabını oluşturmak için Yönetim Kurulu

tarafından deneyimli olan 4 TVHEDS koordinatörü, 5 değerlendirici ve Kalite Güvence

uzmanı ile 1 takım başkanından oluşan bir çalışma grubu kuruldu. Bu çalışmanın amacı

TVHEDS 2.SDS’ne 11. Standart olarak eklenen “Kalite Güvencesi” başlığının kaldırılıp diğer

10 Standartın her birinin içine kalite güvencesi parametrelerinin eklenmesidir. Diğer taraftan

Uluslararası Akreditasyon Ajansları (EAEVE, AVMA, RCVS gibi) ile YÖKAK; TYYÇ,

VUÇEP, OIE ve ESG’nin direktiflerine uyum sağlamak bir diğer amaçtır.

İlk değerlendirme süreçlerine göre akredite olan Aydın (Adnan Menderes) veteriner

fakültesinden gelen ara rapor VAK tarafından olumlu bulunarak akreditasyonunun devamına

karar verildi.

 

28.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile VAK, ABK ve Ölçütler Komitelerinde süresi

dolan üyelerin değiştirilmesine karar verildi.

 

2019

26.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görev süreleri dolan komite üyeleri usulünce

değiştirildi.

 

22.03.2019 tarihli Yönetim Kurulunda Erzurum Atatürk ve Kayseri Erciyes veteriner

fakültelerinin akreditasyon başvuruları kabul edilerek işleme alındı.

 

05.11.2018 yılında kurulan TVHEDS 3. SDS çalışma grubu amacı doğrultusunda

çalışmalarına devam ederek tamamladı ve hazırlanan TVHEDS 3.SDS Aralık 2019’da iç-dış

paydaşların görüşüne açıldı.

 

2019 itibarı ile Ankara, İstanbul, Bursa Uludağ, Konya Selçuk ve Aydın Adnan Menderes tam

akredite; Samsun Ondokuz Mayıs, Elazığ Fırat, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Kırıkkale

Veteriner Fakülteleri şartlı akredite durumdadır.

 

2020

14 Şubat 2020 tarihli VAK ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararları ile Erzurum Atatürk ve

Kayseri Erciyes Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinin TVHEDS-2.SDS’ine göre 2’şer yıl

süre ile şartlı akredite edildi.

 

03 Nisan 2020 tarihli çevrim içi (zoom) VAK ve aynı tarihli Yönetim Kurulu

toplantılarında; Pandemi nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesine

gerçekleştirilecek yeniden ziyaret kurumun ileri bir tarihe ertelenme isteği (Eylül 2020)’e

kadar kabul edildi.

 

İkinci gündem maddesi olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin 2. Ara raporu

görüşüldü ve gerekli uyarılar yapılarak akreditasyonun devamına oy çokluğu ile karar verildi.

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi veteriner Fakültesi’nin 2. Ara raporu görüşüldü. Yapılan

görüşmeler sonunda TVHEDS-1. Sürüm SDS’ine göre değerlendirilen fakülte olması

nedeniyle birincil yetersizliklerinin belirtilerek akreditasyonunun kaldırılmasına oy çokluğu

ile karar verildi.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin 2. Ara raporu görüşüldü ve gerekli uyarılar

yapılarak akreditasyonun devamına oy çokluğu ile karar verildi.

 

Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin 2. Ara raporu görüşüldü ve gerekli uyarılar

yapılarak akreditasyonun devamına oy çokluğu ile karar verildi.

 

08 Eylül 2020 tarihli çevrim için VAK toplantısında İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi

Veteriner Fakültesi’nin itiraz dilekçesi görüşüldü. Anılan fakülte VEDEK temel standartlar

birinci sürüme göre değerlendirildiğinden itirazın VEDEK çalışma yönetmeliği 11.

maddesinin ilgili fıkralarına göre kabul edilmemesine, kurumun yeni ziyaret başvurusunda

bulunması halinde ise VEDEK temel standartlar ikinci sürüme göre değerlendirilebileceğine

oy birliği ile karar verildi.

 

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin yeniden ziyareti görüşüldü. TVHEDS ikinci sürüme

göre üyeliği Aralık 2020’ye kadar şartlı kabul edilen Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin

yeniden ziyaret talebi uygun karşılanmış olup fakültenin öz değerlendirme raporunun

istenmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verildi.

 

VEDEK tarafından hazırlanan ve halihazırda öğrencisi bulunan 28 Veteriner Fakültesi’ne

gönderilen Acil Uzaktan Öğretim (AUÖ) değerlendirme anketine 13 fakülteden gelen geri

dönüşler değerlendirildi. Anketten elde edilen bilgiler ışığında üyelere sunum yapıldı. Bu

bağlamda Veteriner Hekimliği Eğitimi veren Veteriner Fakültelerinde takip eden süreçte

başlanacak acil uzaktan öğretimde (AUÖ); eğitim-öğretim ve sınavların hibrit (çevrimiçi ve

yüz yüze küçük gruplar halinde) olması Veteriner Hekimlikte gerek ulusal ve gerekse

uluslararası akreditasyon ajanslarının belirlediği ilk gün yeterliliklerinin kazanılmasını garanti

altına alabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla hibrit eğitim öğretimin daha uygun

olacağının VEDEK yönetim kurulu’na ilgili yerlere yazı yazılması amacıyla oy birliği

bildirilmesine karar verildi.

 

Yine aynı amaçla yaz okulu uygulamalarının da anılan özellikler, ilgili yönetmelikler ve

Veteriner Hekimlikte staj ve intörn programının yaz aylarında da sürdüğü göz önüne

alındığında yaz okulları eğitiminin Veteriner Hekimlik eğitimi için uygun olmadığının

bünyesinde Veteriner Fakültesi bulunan üniversite rektörlüklere bildirilmesi için VEDEK

Yönetim Kuruluna iletilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Dernek başkanı ve VAK Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU tarafından

uluslararası akreditasyon ajanslarının COVİD-19 sürecindeki uygulamaları hakkında

bilgilendirme yapıldı.

 

10 Eylül 2020 tarihli çevrim içi Yönetim Kurulu toplantısında; 08 Eylül 2020 tarihli VAK

toplantısındaki kararlar benimsendi ve gerekli yazışmaların yapılmasına karar verildi. 11

Eylül 2020 tarihinde çevrim içi Dekanlar Konseyinde Başkan Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu’nun

“Pandemi Sürecinde VEDEK Uygulamaları” başlıklı bir sunum yapmasına oy birliği ile karar

verildi.

 

28 Eylül 2020 tarihinde Zoom'da yapılan Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısında; Şartlı

akredite fakültelerin yeniden yapılacak ziyaretlerinin 3 kişiden oluşan (önceki ziyaret takım

başkanı, VEDEK koordinatörü ve bir üye) takımla maske, mesafe ve hijyen koşullarında yüz

yüze ve yerinde yapılmasına; - 2021 yılında başvuru alınırsa yapılacak olan ziyaretlerin ise

pandemi koşullarının sürmesi durumunda 3 kişilik (Takım başkanı VEDEK koordinatörü ve

bir üye) takımla maske, mesafe ve hijyen koşullarında yüz yüze ve yerinde yapılmasına ve

kalan diğer 4 değerlendiricinin çevrim içi olarak ziyaret öncesi, sırası ve sonrasında

toplantılarla ziyareti gerçekleştirip rapor oluşturmasına karar verildi.

 

13 Kasım 2020 tarihli çevrim içi VAK toplantısında; Fırat Üniversitesi’nin yeniden ziyareti

görüşüldü ve yeniden ziyaret için Prof. Dr. Ergun Akçay, Prof. Dr. Kadir Devrim ve Dr. Öğr.

Ü. Arda Selin Tunç’tan oluşan üç kişilik heyet gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yeniden ziyareti görüşüldü ve yeniden ziyaret takımı

üyeliklerine Prof. Dr. Oğuz Kul, Prof. Dr. Yılmaz Aral ve Prof. Dr. Cumali Özkan oy birliği

ile seçildi.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yeniden ziyaret raporu görüşüldü.

Görüşmeye başlamadan önce söz konusu fakültenin öğretim üyesi olan Prof. Dr. Tolga

GÜVENÇ toplantıdan ayrıldı. Ardından Takım Başkanı Prof. Dr. Ergün Akçay toplantıya

katıldı ve ziyaret esnasında edinilen görüşleri kurul üyeleri ile paylaştı. Ardından Prof. Dr.

Ergun Akçay toplantıdan ayrıldı ve Fakülte dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak toplantıya

katıldı ve kurul üyelerinin sorularını cevapladı ve toplantıdan ayrıldı. Ardından Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin üyeliği için oylama yapıldı ve oy birliği ile tam

akreditasyon verilmesine karar verildi. Oylamanın bitmesinden sonra Prof. Dr. Tolga Güvenç

toplantıya katıldı. Ardından Dekan Prof. Dr. Harun Albayrak toplantıya davet edildi ve

kendisine bilgi verildi.

 

Genel konular görüşüldü. Bu amaçla ilk olarak kurul üyelerinin Veteriner Fakültelerinin

Dekanları ile aylık yapılan toplantılar hakkındaki görüşleri dinlendi ve toplantıların devam

etmesi kararı alındı. Ardından toplantılar için yapılan bildirimlerin hem mail ile hem de

oluşturulacak whatsApp grupları üzerinden yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

17 Kasım 2020 tarihinde Zoom'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; YK Başkanı,

24.11.2020 tarihinde Zoom üzerinden 6.cısı yapılacak (Veteriner Fakültesi Dekanları, VAK

üyeleri ve VEDEK YK üyelerinin katılacağı) toplantının başlığı olan “Kalite Güvencesi”

kapsamında YÖKAK Başkanı Prof.Dr.Muzaffer ELMAS’ın “Yükseköğretimde Kalite

Güvencesi” başlıklı sunum yapacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca Fırat Üniversitesi Veteriner

Fakültesi Dekanlığı tarafından VEDEK akreditasyon kararı için CİMER’e yapılan başvurunun

CİMER tarafından reddedildiğine dair 13.11.2020 tarihinde gelen yazı hakkında bilgi verdi.

13 Kasım 2020 tarihli çevrim içi (Zoom) yapılan VEDEK Akreditasyon Kurulu kararları

benimsendi. Gerekli yazışmaların yapılmasına karar verildi.

 

14 Aralık 2020 tarihinde Zoom'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; VEDEK

Akreditasyon Kurulu’nun görev süresinin bir sonraki seçime kadar uzatılması görüşüldü ve oy

birliği ile kabul edildi.

 

VEDEK Akreditasyon Kurulunda görev süresi biten özel sektör temsilcisinin yerine başka bir

temsilcinin seçilmesi görüşüldü ve Ulusal Kırmızı Et Konsey’inden temsilci istenmesi için

yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

ITEAC toplantısı hakkında Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu tarafından kurul üyelerine bilgi verildi.

 

Temel Görevi

Veteriner Hekimliği lisans eğitimi programı veren fakülteler ve bu temel alanla ilişkili

önlisans ve lisansüstü programların ulusal değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından aldığı “tescil etkisi” ile yürütür.

 

Fonksiyonu

Değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları, ulusal/uluslararası standartları kapsayan

TVHEDS-SDS’leri ile yapılır.